a a

Healthwatch bij Sotos syndroom

Hieronder vindt u de Healthwatch voor Sotos syndroom afkomstig van het Syndroomreferaat over Sotos syndroom. 

Voor een uitgebreid overzicht van voorkomende problematiek bij Sotos syndroom, zie het hoofdstuk Problematiek en beleid bij Sotos syndroom.

In het onderdeel 'Algemeen en zonder diagnose' vindt u informatie over syndroomoverstijgende thema's zoals vaccinatie, narcose, seksualiteit, kwetsbaarheid, steun voor ouders, wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging, Advance Care Planning/palliatieve zorg, consultvoering, communicatie en benadering.
 

Gezondheidsprobleem Onderzoek Na de diagnose Jaarlijks Opmerking
Gedrag/psychiatrie Psychodiagnostisch onderzoek, m.n. autisme + - Op indicatie herhalen
Mentale retardatie Intelligentie onderzoek + - Op indicatie herhalen
Cardiaal Echo cor + - Ook vraagstelling LVNC (linker ventrikel non-compactie cardiomyopathie)
Neurologisch Neurologisch onderzoek + + EEG en/of MRI hersenen op indicatie (vaak is op kinderleeftijd al een MRI gemaakt i.v.m. analyse ontwikkelingsachterstand)
Dentaal Tandheelkundig onderzoek + + Orthodontie op indicatie
Groei L,G, SO, groeicurve + + Met name op kinderleeftijd; skeletfoto's op indicatie
Bewegingsapparaat Orthopedisch onderzoek + + M.n. kyfose en scoliose
Maligniteiten Anamnese/LO + - Geen indicatie voor tumorscreening
Visus Oogheelkundig onderzoek + - Volgens NVAVG-richtlijn Visuele beperking
Gehoor Audiologisch onderzoek + - Volgens NVAVG-richtlijn Slechthorendheid
Otitis media Otoscopie, consult KNO-arts + + Gedurende kinderleeftijd i.v.m. kans op conductief gehoorverlies
UWI Urineonderzoek, Echo urinewegen + - Laagdrempelig echo urinewegen i.v.m. verhoogde kans op aangeboren afwijkingen, vesico-urethrale reflux (VUR)

 

 

 

 Inhoud