a a

Bijlage Zorgaanbod AVG

Arts verstandelijke gehandicapten (AVG)

De AVG kan als hoofdbehandelaar, medebehandelaar en als consulent optreden.

Reden voor verwijzing naar een AVG kan zijn:

 • Periodieke syndroomgerelateerde follow-up
 • Complexe gezondheidsproblematiek, waaronder:
  - Problemen bewegingsapparaat, spasticiteit
  - Voedingsproblemen, over- en ondergewicht, slikstoornissen, reflux, besluitvorming PEG-sonde
  - Recidiverende luchtweginfecties
  - Ernstige obstipatie
  - Epilepsie
  - Zintuigstoornissen
  - Slaapstoornissen
  - Gedragsproblemen en psychiatrie
 • Etiologisch onderzoek
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens
 • Problemen rondom levensfasen en levenseinde en besluitvorming hierbij
 • Advisering ten aanzien van wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Wet en regelgeving; BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten)
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medisch ethische en juridische aspecten.

De zorg door de AVG is onder meer gericht op het opsporen en behandelen van bekende syndroomgebonden risico’s op comorbiditeit, zoals bijv. epilepsie, gedragsproblemen en zintuigstoornissen. Tegenwoordig verleent de AVG steeds vaker, in samenwerking met de huisarts en de zorgprofessionals in erkende expertisecentra, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die bij hun ouders thuis wonen of (begeleid) zelfstandig wonen. De AVG heeft veel kennis van de specifieke manier van communiceren en de andere wijzen van bejegening van mensen met een verstandelijke beperking. Het ligt in de verwachting dat in de toekomst de AVG steeds vaker zal optreden als RA (regievoerend arts) bij de (transitie)zorg/ volwassenenzorg van mensen met een (on)bekend syndroom die een verstandelijke beperking hebben.

Er zijn in Nederland 220 BIG-geregistreerde AVG’s. De AVG werkt nauw samen met de huisarts en andere eerstelijnszorgverleners.

Zie ook: Zorgaanbod AVG

Huisartsen en AVG’s hebben afspraken gemaakt over hun onderlinge samenwerking in de ‘Handreiking huisarts en AVG, optimale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.

 
 Inhoud